Gedragscode & Kwaliteitseisen

NIP

Als Psycholoog NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) ben ik gebonden aan de beroepscode en kwaliteitseisen van het NIP. Informatie hierover is terug te vinden op de website van het NIP. 

Kwaliteitsstatuut

Sinds 2022 ben ik als GZ-psycholoog in het bezit van een geldig Kwaliteitsstatuut. Deze is hieronder in te zien:


Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-
ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Lidewy Hendriks
BIG-registraties: 69930509725
Overige kwalificaties: GZ-psycholoog
Basisopleiding: Doctorandus Psychologie
Persoonlijk e-mailadres: lshendriks@icloud.com
AGB-code persoonlijk: 94111776
Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychologen Praktijk Hendriks
E-mailadres: info@psychologenpraktijkhendriks.nl
KvK nummer: 37134816
Website: www.psychologenpraktijkhendriks.nl
AGB-code praktijk: 94066946
2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de generalistische basis-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
Patiënten kunnen bij mijn praktijk terecht voor behandeling van o.a. de volgende klachten:
stemmingsklachten, angst- en spanningsklachten; posttraumatische klachten en lichte
persoonlijkheidsproblematiek. Voor de behandeling wordt gebruik gemaakt van een breed aanbod
aan behandelvormen volgens de laatste richtlijnen van de GGZ, waaronder EMDR, cognitieve
gedragstherapie, ACT, enz. Uitgangspunt is samenwerking met de patiënt, die de regie heeft. Uitleg
over de mogelijke behandelingen worden voorgelegd en de keuze ligt bij de cliënt, zodat deze in haar
of zijn kracht blijft of komt te staan.
Ook voor niet vergoede zorg (zgn OZP zorg) kunnen mensen bij de praktijk terecht. Dit kan een

bewuste keuze zijn van de cliënt of de problematiek valt in een niet vergoede categorie, zoals
relatieproblematiek of burn-out, aanpassingsproblematiek na verlieservaringen. Het tarief voor de
niet vergoede zorg staat op de website vermeld en wordt van te voren met degene die zich aanmeldt
doorgesproken.
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Overige kindertijd
Delirium, dementie en overig
Depressie
Bipolair en overig
Angst
Restgroep diagnoses
Dissociatieve stoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Slaapstoornissen
Somatoforme stoornissen
Eetstoornis
4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Lidewy Hendriks
BIG-registratienummer: 66930509275
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Lidewy Hendriks
BIG-registratienummer: 66930509275
5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen
Anders: diëtisten en maatschappelijk werkers, alternatieve zorgmedewerkers
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Chris Sleegers Big 19051312625
Klaas Prins Bignr 59050045825
Yvonne Weeseman Bignr 19930908125
Maarten van Steenis Big nr 49927421125
Geert van Atteveld Big nr 89003114625
Dirk Corstens Big nr 09020507301
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Na overleg met de patiënt overleg ik met de huisartsen en eventueel met een erbij betrokken
psychiater over de voor te schrijven medicatie.
Ik overleg met hen over een diagnose en een mogelijk behandeltraject. Overleg vindt ook plaats over
een voortzetting van de behandeling in bijvoorbeeld de 2e lijn.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
met patiënten die bij mij in behandeling zijn is er een duidelijke afspraak over bereikbaarheid. In
crisissituaties mogen zij, wanneer dit is afgesproken, ook buiten werktijden en in het weekend
contact met mij opnemen.
Wanneer ik niet bereikbaar ben kunnen patiënten in crisissituaties terecht bij de huisarts of
huisartsenpost.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: met patiënten uit mijn praktijk persoonlijk afspraken zijn gemaakt over bereikbaarheid.
Ik ben dus onder bepaalde omstandigheden buiten kantooruren bereikbaar. Daarnaast kunnen
mensen terugvallen op de crisisdienst van de GGZ Noord Holland Noord via verwijzing van een
huisarts.
5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
Chris Sleegers Big 19051312625
Klaas Prins Bignr 59050045825
Yvonne Weeseman Bignr 19930908125
Maarten van Steenis Big nr 49927421125
Geert van Atteveld Big nr 89003114625
Dirk Corstens Big nr 09020507301
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Bespreken van casussen en het evalueren van ingezette behandelingen, zonodige samenwerkingen,
bespreken van nieuwe behandelmethoden.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
www.psychologenpraktijkhendriks.nl
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
www.psynip.nl
9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
de beroepsvereniging NIP
Link naar website:
www.psynip.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
de huisarts. Indien er sprake is van langdurende ziekte zal ik in overleg gaan met psychologen van de
intervisiegroep, in het geval het voorkomt dat er een cliënt is die zo lang niet kan wachten. Over
vakantie worden cliënten ruim van te voren ingelicht en de afspraken worden hier om heen gepland.
Bij crisis kunnen cliënten doorverwezen worden door de huisarts naar de crisisdienst van GGZ Noord
Holland Noord
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychologenpraktijkhendriks.nl
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
de aanmelding verloopt ofwel via een van de huisartsen op het eiland ofwel via eigen aanmelding
door de cliënt per mail of telefonisch. Na aanmelding neem ik telefonisch contact op of mail ik terug
om ofwel door te verwijzen, ofwel op wachtlijst te plaatsen, ofwel een afspraak te maken voor een
intake. Zowel de intake als de behandeling wordt door mij uitgevoerd.
12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja
13. Behandeling
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
dat als volgt:
Tijdens de intake leg ik uit wat de procedure is. Na de intake stel ik een behandelplan in een brief
naar de huisarts op, die ik doorneem met de cliënt, voordat ik de brief naar de huisarts stuur. Ik leg
uit welke technieken of protocollen er mogelijk zijn en kies met de cliënt samen uit welke het meest
passend is. Ik leg uit wat de technieken en protocollen inhouden en geef desgewenst een link door
voor verdere informatie.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Tijdens de behandeling evalueren we regelmatig of de behandeling nog zoals gewenst loopt;
tenminste halverwege en twee sessie voor het einde van de behandeling wordt er aan herinnerd
hoeveel sessies er nog zijn. Er wordt een terugvalpreventieplan opgesteld tijdens de behandeling.
Eventuele ontwikkelingen en/of aanpassingen m.b.t. het behandelplan worden besproken.
Er worden van toepassing zijnde vragenlijsten gebruikt.
De ROM wordt ingezet d.m.v. de gebruikelijke klachtenlijsten.
13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:
4-5 sessies en de 8ste of 9e sessie. Dit kan echter wisselen, al naar gelang de ingeschatte
behandelduur, de voortgang en de behoefte van de cliënt.
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Aan het einde van de intake en minstens drie sessies vraag ik uit hoe de sessie was of hoe de
behandeling wordt ervaren, of de cliënt hier iets aan gehad heeft of denkt te hebben, of er zaken zijn
die anders kunnen. Aan het einde van elke sessie vraag ik of er nog zaken zijn die zijn blijven liggen.
14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja
III. Ondertekening
Naam: L.S. Hendriks

Plaats: Oosterend nh
Datum: 13-08-2022
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld:
Ja